Γλαύκωμα

Πλήρης έλεγχος και παρακολούθηση του γλαυκωματικού ασθενούς με όλη τη διαθέσιμη παγκοσμίως τεχνολογία.

  • Τονομέτρηση – καμπύλη πιέσεως
  • Γωνιοσκοπία στη σχισμοειδή λυχνία
  • Γωνιοσκοπία με SD-OCT προσθίου ημιμορίου
  • Βυθοσκόπηση
  • Απεικόνιση του οπτικού νεύρου και της περιθηλαίας στοιβάδας των οπτικών ινών με SD-OCT υψηλής ανάλυσης
  • Οπτικά πεδία
Posted in realeyes, υπηρεσίες.