Γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας: laser θεραπεία

19 Ιούλ

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 γίνανε πολλές προσπάθειες με διάφορα είδη Laser με σκοπό την αύξηση της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού κάνοντας μικρές νύξεις με το Laser στο διηθητικό ηθμό. Παρά την αποτυχία των μεθόδων αυτών να δημιουργήσουν τρύπες στο διηθητικό ηθμό, μια σημαντική μείωση της πιέσεως παρατηρήθηκε σε ορισμένους ασθενείς μερικές ημέρες ή εβδομάδες μετά το Laser.

To 1979 οι Wise και Witter δημοσίευσαν μια μελέτη περιγράφοντας τη χρήση του Argon Laser για τον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η τεχνική αυτή, γνωστή ως Laser τραμπεκουλοπλαστική λίγο έχει αλλάξει τα τελευταία 30 χρόνια. Πολλές θεωρίες προσπάθησαν και προσπαθούν να εξηγήσουν τη μείωση της πιέσεως από τις βολές Laser στο διηθητικό ηθμό.

Αν και δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός με τον οποίο δρα το laser πιστεύεται,ότι προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση βιολογικών γεγονότων που προκαλούν ανανέωση των κυττάρων του διηθητικού ηθμού διαδικασία μη πλήρως κατανοητή, που οδηγεί σε καλύτερη αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού και μείωση της πιέσεως.

Η θεραπεία με Laser είναι μια σχετικά ασφαλής μέθοδος που γίνεται στο Ιατρείο και έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Περίπου το 80% των ματιών με Laser τραμπεκουλοπλαστική θα εμφανίσουν μια στατιστικά σημαντική μείωση της πιέσεως. Δυστυχώς η μείωση αυτή δεν θα διαρκέσει πολύ και περίπου ένα 10% των επιτυχών αρχικά ματιών θα επανεμφανίζουν πίεση κάθε επόμενο χρόνο.

Μια παραλλαγή της κλασσικής Laser τραμπεκουλοπλαστικής (ΑLT) ονομάζεται SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) και εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας.